SKTC-106, Rovinka
top
header

Skúšobné laboratórium

Hluk a vibrácie

a) Meranie a vyhodnocovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov životného a pracovného prostredia v oblasti hluku a vibrácií v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z.:
- služba pre zamestnávateľov a živnostníkov pri posudzovaní rizík z expozície hluku a vibrácií v pracovnom prostredí podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. a NV SR č. 416/2005 Z. z., - služba pre fyzické a právnické osoby pri objektivizácii hluku a vibrácií vo vnútornom prostredí budov alebo vo vonkajšom prostredí podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.,


b) Meranie a vyhodnocovanie hluku emitovaného strojmi a zariadeniami používanými vo vonkajšom priestore – akustický výkon podľa NV SR č. 222/2002 Z. z. v znení neskorších zmien pre potreby posudzovania zhody.

Žiadosť na skúšanie výrobku

footer