SKTC-106, Rovinka
top
header

Skúšobné laboratórium

Schvaľovanie, homologizácia mobilných strojov (doprava)

Skúšobné laboratórium TSÚP vykonáva činnosti vyplývajúce z postavenia TSÚP ÚKSÚP ako poverenej technickej služby overovania vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z.

Spracováva podklady pre typové schvaľovanie zvláštnych vozidiel pre premávku na pozemných komunikáciách.
  • testy typov vozidiel kategórií T, C, R, S, P, V, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek (nadstavby na vozidla kategórie N) a overovanie ich zhodnosti na účely typového schvaľovania podľa zákona č. 106/2018 Z. z.,
  • skúšky jednotlivo vyrobených, dovezených alebo prestavaných vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovanie ich zhodnosti na účely schvaľovania podľa zákona č. 106/2018 Z. z..

Žiadosť na test typu alebo skúšky vozidla

footer