SKTC-106, Rovinka
top
header

Skúšobné laboratórium

Rastlinolekárstvo – aplikačné zariadenia

Skúšobné laboratórium TSÚP vykonáva činnosti vyplývajúce z postavenia TSÚP ÚKSÚP ako poverenej organizácie v oblasti rastlinolekárstva podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti (ďalej len „zákon“).

Aplikačné zariadenia používané pri ochrane rastlín

  • evidencia a vedenie zoznamu evidovaných typov aplikačných zariadení pred uvedením na trh (§ 29 zákona),
  • kontroly aplikačných zariadení v procese používania (§ 80 zákona),
Vyhláška MPRV SR č. 489/2011 Z. z.
Evidované typy aplikačných zariadení
Zoznam individuálne obstaraných aplikačných zariadení
Žiadosť o zapísanie aplikačného zariadenia
Opis typu aplikačného zariadenia
Technické a fytosanitárne požiadavky

Autorizácia prípravkov na ochranu rastlín

  • posudzovanie technických vlastností obalov a etikiet prípravkov na ochranu rastlín v procese autorizácie (§ 16 zákona).

Sušiarne dreva

Skúšobné laboratórium TSÚP zabezpečuje preskúšavanie podmienok zabezpečenia tepelného režimu sušiarní dreva pre likvidáciu živočíšnych škodcov v súlade s požiadavkami FAO ISPM č. 15 na účely registrácie subjektu a zaradenia sušiarne do evidencie národnej služby ochrany rastlín (oznámenie ÚKSUP OORF) podľa zákona č. 405/2011 Z. z.

Žiadosť na preskúšanie sušiarne dreva
Žiadosť o opätovné preskúšanie sušiarne dreva

footer