SKTC-106, Rovinka
top
header

Skúšobné laboratórium

Skúšanie určených a ostatných výrobkov

Skúšanie určených a ostatných výrobkov a posudzovanie zhody

Skúšobné laboratórium TSÚP skúša určené a ostatné výrobky v komodite poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke stroje a stroje pre záhradnú a parkovú mechanizáciu na účel posudzovania zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších zmien.

ÚKSÚP je:

  • autorizovaná osoba (zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody) 
  • notifikovaná osoba (NB 1300) v štruktúrach EU a ES pre smernice EPaR:
    • 2000/14/ES (emisie hluku zo zariadení vo voľnom priestranstve)

Pre potreby posudzovania zhody v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES (strojové zariadenia) vykonáva skúšobné laboratórium TSUP analýzu rizík a osvedčovanie technickej dokumentácie pre vyhlásenie zhody v module A.

Žiadosť na skúšanie výrobku
Žiadosť na posúdenie zhody

footer