SKTC-106, Rovinka
top
header

Skúšobné laboratórium

Systém manažérstva

Skúšobné laboratórium TSÚP je akreditované SNAS. Má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, ktorým plní požiadavky normy STN EN ISO/IEC 17025:2005. Zodpovednosť za riadenie a koordináciu kvality v TSÚP nesie manažér kvality laboratória.

Skúšobné laboratórium TSÚP má schválenú Politiku kvality, má zavedenú a riadenú dokumentáciu systému manažérstva.

Osvedčenie a rozsah akreditácie
Nediskriminačný prístup ku zákazníkom25
footer