SKTC-106, Rovinka
top
header

O organizácii

O organizácii

 • ÚKSÚP je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod).
 • Činnosť ÚKSÚP v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.
 • Pracoviská ústavu okrem uvedených hlavných úloh kontrolno-skúšobnej činnosti plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem v odbore svojej činnosti, vývoja a overovania nových metodík a metodologických postupov.
 • Dôležitou oblasťou je aj rozsiahla publikačná, prednášková činnosť špecialistov ústavu, expertízne stanoviská a odborné poradenstvo. Ústav má mnohostranné odborné kontakty so zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti skúšobníctva a kontroly.
 • Ústav má bohatú históriu, svojou skladbou odbornej činnosti je širokospektrálnym pracoviskom porovnateľným s európskym štandardom.

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP)

Hlavnou činnosťou TSÚP je podľa rozhodnutia MPRV SR, autorizačných a akreditačných oprávnení udelených od ÚNMS SR, SNAS a ďalších orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru:

 • skúšanie, certifikácia a posudzovanie zhody určených výrobkov v komodite poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke stroje, malá a záhradná mechanizácia,
 • odborné a špecializované služby v rámci skúšania a posudzovania strojov, zariadení a technologických liniek používaných v agrosektore a posudková činnosť v rámci autorizácií orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru (MDVRV SR, MZ SR, MŽP SR),
 • vedecko-výskumná činnosť v oblasti strojov a technologických liniek a ich aplikácie z hľadiska udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a biodiverzity,
 • technicko-normalizačná činnosť v oblasti poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov a alternatívnej energetiky (z poľnohospodárskej biomasy),
 • zastupovanie SR a činnosť v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky.


About the organization
 • The Central Control and Testing Institute in Agriculture  (ÚKSÚP) is a national budget organization directly managed by the Ministry  of Agriculture of the Slovak Republic. The basic task of the Institute is to execute professional state supervision and testing under the conditions of the agricultural sector, as well as professional state inspection of  quality of inputs into agriculture (agrochemicals, feedstuffs and the like).
 • The activities of the Central Control and Testing Institute in Agriculture  (ÚKSÚP) within the framework of plant production and animal production are thematically aimed at soil, varieties of agricultural  crops, seeds and planting, plant nutrition, plant protection, internal and external quarantine, feedstuffs, animal nutrition, as well as agricultural
 • In addition to fulfilment of major tasks of supervisory and testing activities, the organizational units of the Institutes are commissioned to fix and amend legal norms within the respective scope of activity, to develop and verify new methodologies and methodological processes.
 • The activities  of the Institute also cover massive publication activity, arrangement  of lectures of the Institute´s experts, as well as advisory  service, professional guidance and giving expert´s opinions.
 • The present general review concerning  the establishment, scope of activities and operation of the Institute proves the fact, that it has an eventful history and with its wide range of professional activities, the Institute is doubtless comparable with the European standard.
 • The branch  offices of the Institute based in Zvolen and Košice provide for complex execution of supervisory and testing activities within the defined territorial region. They manage the activities of region inspection units and testing stations with the respective region.
Agricultural Technical and Testing Institute (ATTI)

Under Decision of Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (MARD SR) and authorization and accreditation privileges issued by Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT) and Slovak National Accreditation Service (SNAS) and other government bodies and state supervision, the main activity of ATTI is:

 • testing, certification and conformity assessment for products in agricultural commodity, food, forestry, and small garden machinery,
 • professional and specialized services in the testing and assessment of machinery, equipment and production lines used in the agricultural sector and assessment activities within the authorizations of state administration and state supervision (Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the SR, Ministry of Health of the SR, Ministry of Environment of the SR),
 • research activities in the field of machinery and production lines and their applications in terms of sustainable development of agricultural production and biodiversity.
 • technical standardization activities in the field of agricultural, food and forestry machinery and alternative energy (from agricultural biomass),
 • representation of the Slovak Republic and the activities in international organizations active in the field of agriculture, food and forestry equipment.
footer