SKTC-106, Rovinka
top
header

O organizácii

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP)

Hlavnou činnosťou TSÚP NPPC je podľa rozhodnutia MPRV SR, autorizačných a akreditačných oprávnení udelených od ÚNMS SR, SNAS a ďalších orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru:

  • skúšanie, certifikácia a posudzovanie zhody určených výrobkov v komodite poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke stroje, malá a záhradná mechanizácia,
  • odborné a špecializované služby v rámci skúšania a posudzovania strojov, zariadení a technologických liniek používaných v agrosektore a posudková činnosť v rámci autorizácií orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru (MDVRV SR, MZ SR, MŽP SR),
  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti strojov a technologických liniek a ich aplikácie z hľadiska udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a biodiverzity,
  • technicko-normalizačná činnosť v oblasti poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov a alternatívnej energetiky (z poľnohospodárskej biomasy),
  • zastupovanie SR a činnosť v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky.


National Agrucultural and Food Centre (NAFC)
Agricultural Technical and Testing Institute (ATTI)

Under Decision of Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (MARD SR) and authorization and accreditation privileges issued by Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT) and Slovak National Accreditation Service (SNAS) and other government bodies and state supervision, the main activity of ATTI NAFC is:

  • testing, certification and conformity assessment for products in agricultural commodity, food, forestry, and small garden machinery,
  • professional and specialized services in the testing and assessment of machinery, equipment and production lines used in the agricultural sector and assessment activities within the authorizations of state administration and state supervision (Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the SR, Ministry of Health of the SR, Ministry of Environment of the SR),
  • research activities in the field of machinery and production lines and their applications in terms of sustainable development of agricultural production and biodiversity.
  • technical standardization activities in the field of agricultural, food and forestry machinery and alternative energy (from agricultural biomass),
  • representation of the Slovak Republic and the activities in international organizations active in the field of agriculture, food and forestry equipment.
footer