SKTC-106, Rovinka
top
header

Infoservis

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Posudzovanie inovatívnosti projektov v rámci výzvy PPA č. 8/PRV/2015
Na základe výzvy PPA 8/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020 sú pracoviská NPPC - VÚP a NPPC - TSÚP kompetentnými organizáciami pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
Viac info - TU

Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250 zo dňa 26.11.2013 vzniklo k 1.1.2014 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) - Zriaďovacia listina
 NPPC združuje 6 doterajších výskumných pracovísk rezortu pôdohospodárstva:

  • Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
  • Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
  • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
  • Výskumný ústav potravinársky
  • Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
  • Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106

Zároveň rozhodnutím ministra zanikla štátna rozpočtová organizácia Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, koordináciu SAPV preberá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.
Jedným z cieľov vzniku NPPC je poskytovať odbornej i laickej verejnosti komplexnejšie objektívne informácie, rady a služby a prepojenie výskumných tímov v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych vied a súvisiacich vedných oblastí. S dôverou sa na nás obracajte i naďalej!

Kontaktné údaje NPPC a jeho pracovísk nájdete TU

footer